FARSTRUP L114/190 + 4 FARSTRUP eik/hvit

Varenr.: 3600220