Etisk og sosial ansvarlig produksjon

JYSK jobber dedikert for å sikre respekt for grunnleggende arbeidsrettigheter, og vi forventer det samme fra våre leverandører.

Våre varer produseres i mange forskjellige steder i verden – også i såkalte risikoland. Det vil si land hvor det vurderes at det er større risiko for at det inntreffer hendelser som ikke er i samsvar med arbeidstakernes grunnleggende rettigheter som beskrevet i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) .

Som en viktig del av vårt arbeid for å sikre respekt for de grunnleggende rettighetene til arbeidere i vår leverandørkjede, ble vi i 2006 medlem av amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI), som et av de første danske selskapene. Amfori BSCI er en internasjonal organisasjon og et styringssystem for forsyningskjeden med fokus på risikoland.

Som medlem av amfori BSCI har JYSK sluttet seg til en felles Code of Conduct – det vil si et felles regelverk med en rekke spesifikke krav som stilles til våre fabrikker og leverandører.

Amfori BSCI Code of Conduct viser til internasjonale konvensjoner, slik som FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), OECDs retningslinjer og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen.

Amfori BSCI Code of Conduct inneholder 11 prinsipper for etisk og sosialt ansvarlig forretningsatferd. Blant annet er barnearbeid, tvangsarbeid, korrupsjon og diskriminering forbudt, samtidig som det stilles krav om trygge arbeidsforhold, rimelige arbeidstider og at ansatte har rett til å organisere seg i fagforeninger og delta i tariffforhandlinger.

Alle våre produsenter må akseptere og overholde vår leverandørkodeks, som inkluderer amfori BSCIs 11 prinsipper.

DIALOG OG FORPLIKTELSE

Kontinuerlige forbedringer er kjernen i amfori BSCI, og i JYSK tror vi at dialog og involvering er veien videre når det gjelder å forbedre sosiale forhold.

Det daglige ansvaret for å sikre at våre leverandører arbeider i samsvar med vår Code of Conduct for Leverandører, inkludert arbeidsrettigheter, håndteres av JYSKs Compliance & Quality-avdeling, hvor en amfori BSCI-leder er utnevnt.

JYSK krever at det gjennomføres BSCI-revisjoner hos våre leverandører og produsenter, og BSCI-leder skal sørge for at dette blir gjort.

En upartisk tredjepart, godkjent av amfori BSCI, kontrollerer fortløpende produsentene, og her vurderes det hvor godt fabrikken overholder de 11 prinsippene. Dersom det blir funnet avvik, varsles involverte selskaper og amfori BSCI slik at de kan finne en løsning sammen med fabrikken.

Ved alvorlige avvik trer en såkalt nulltoleranseprotokoll i kraft, som betyr umiddelbar løsning på avviket.

Det skal dannes en såkalt saneringsgruppe som skal lage en handlingsplan for hva som må gjøres for å rette opp situasjonen. Når en nulltoleranseprotokoll trer i kraft, vil JYSKs Compliance & Quality Director umiddelbart bli involvert, og konserndirektør for innkjøp vil bli informert.

Hvis det oppdages avvik fra våre atferdskodeks for leverandører på en fabrikk, foretrekker vi vanligvis å holde oss til produsenten for å sikre forbedringer på den måten. Dersom vi avviser samarbeidet og snur ryggen til, vil endring aldri skje. Det er imidlertid helt avgjørende for samarbeidet at vi opplever forbedringer på fabrikken. Dersom dette ikke skjer, må samarbeidet avsluttes.

DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL

JYSK er medlem av Danish Initiative for Ethical Trade (DIEH). DIEH er et dansk multi-stakeholder initiativ som samler næringsliv, fagbevegelse og folkelige organisasjoner. Målet er å jobbe med etisk handel og finne konstruktive løsninger på danske bedrifters utfordringer i forhold til leverandører i utviklingsland og fremvoksende økonomier.