Etisk og sosial ansvarlig produksjon

JYSK jobber dedikert for å sikre respekt for grunnleggende arbeidsrettigheter, og vi forventer det samme fra våre leverandører.

Våre varer produseres i mange forskjellige steder i verden – også i såkalte risikoland. Det vil si land hvor det vurderes at det er større risiko for at det inntreffer hendelser som ikke er i samsvar med arbeidstakernes grunnleggende rettigheter som beskrevet i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) .

Som en viktig del av vårt arbeid for å sikre respekt for de grunnleggende rettighetene til arbeidere i vår leverandørkjede, ble vi i 2006 medlem av amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI), som et av de første danske selskapene. Amfori BSCI er en internasjonal organisasjon og et styringssystem for forsyningskjeden med fokus på risikoland.

Som medlem av amfori BSCI har JYSK sluttet seg til en felles Code of Conduct – det vil si et felles regelverk med en rekke spesifikke krav som stilles til våre fabrikker og leverandører.

Amfori BSCI Code of Conduct viser til internasjonale konvensjoner, slik som FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), OECDs retningslinjer og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen.

Amfori BSCI Code of Conduct inneholder 11 prinsipper for etisk og sosialt ansvarlig forretningsatferd. Blant annet er barnearbeid, tvangsarbeid, korrupsjon og diskriminering forbudt, samtidig som det stilles krav om trygge arbeidsforhold, rimelige arbeidstider og at ansatte har rett til å organisere seg i fagforeninger og delta i tariffforhandlinger.

Alle våre produsenter må akseptere og overholde vår leverandørkodeks, som inkluderer amfori BSCIs 11 prinsipper.

Oppsett av revisjon

Før JYSK vurderer å starte et samarbeid med en ny produsent, er en vurdering av arbeidsforholdene på produksjonsstedet strengt tatt obligatorisk.

Hvert produksjonssted i et risikoland må ha en gyldig tredjeparts revisjonsrapport. Tilsynet må finne sted før JYSK innleder et samarbeid. Deretter gjennomføres tilsyn med jevne mellomrom. Frekvensen bestemmes av funnene ved forrige tilsyn.

Amfori BSCI er ansvarlig for gjennomføringen av revisjonene. Revisjonene utføres av en upartisk tredjepart.
For å sikre en sannferdig undersøkelse av produksjonsstedet, har JYSK valgt å igangsette delvis uanmeldte tilsyn, noe som betyr at produksjonsstedet ikke vil vite hvilken dato tilsynet vil finne sted. Produksjonsstedet vil få et tidsintervall på en måned og må forvente en revisjon når som helst innenfor intervallet.

For å sikre ytterlig sannferdige resultater, blir ansatte tilfeldig plukket ut for kvalitative intervjuer. Flere ansatte intervjues hver for seg. Formålet med denne prosedyren er å sikre at de ansatte føler seg trygge ved å være åpne og ærlige om forholdene på arbeidsplassen, da de er helt anonyme.
Dersom tilsynet avdekker eventuelle avvik fra retningslinjene, vil amfori BSCI, JYSK og andre selskaper som kjøper fra fabrikken bli informert slik at alle partnere kan finne en løsning i samarbeid med fabrikken.

Det er viktig for JYSK at det settes opp en ny revisjon kort tid etter for å sikre utbedring.
Dersom bruddet er alvorlig trer en såkalt nulltoleranseprotokoll i kraft, og en løsning må finne sted umiddelbart. En utbedringsgruppe vil bli dannet for å lage en plan for handlingene som er nødvendige for å bli samsvarende og for å bestemme passende utbedring for berørte individer. Hvis det oppstår en nulltoleransesak, vil Compliance & Quality Director i JYSK umiddelbart bli involvert, tilsvarende bil konserndirektør for innkjøp i JYSK informeres.

Det daglige ansvaret for å sikre at våre leverandører og produsenter overholder våre etiske retningslinjer, inkludert menneskerettigheter for arbeidere, er basert i JYSK Compliance & Quality-avdelingen, hvor en BSCI-ansvarlig er utnevnt.

Dialog og involvering er veien videre
Dersom det er avvik fra våre leverandørkodeks på en fabrikk, foretrekker JYSK å fortsette å samarbeide med produsenten for å sikre at det blir gjort forbedringer. Om samarbeidet avsluttes og vi snur ryggen til problemene, vil endringen aldri skje. Løpende forbedringer er kjernen i amfori BSCI, og i JYSK tror vi at dialog og involvering er veien videre når det gjelder å forbedre sosiale forhold.

Det er imidlertid avgjørende for det fremtidige samarbeidet at vi opplever forbedringer ved fabrikken. Dersom dette ikke er tilfelle, må samarbeidet avsluttes.
 

Klageinstans
JYSKs medlemskap i amfori BSCI gjør det mulig for våre forretningspartnere å melde inn eventuelle klager. Amfori BSCIs eksterne klageinstans er en plattform for enkeltpersoner eller organisasjoner hvor man kan sende inn klager om opplevde eller reelle tilfeller av feil eller urettferdig behandling. Les mer eller send inn en klage her.

 

Etisk handel Danmark

JYSK er medlem av Etisk Handel Danmark (Ethical Trade Denmark), som er et dansk multistakeholder-initiativ som samler næringsliv, fagbevegelsen og sosiale organisasjoner. Målet er å jobbe med etisk handel og finne konstruktive løsninger på danske bedrifters utfordringer i forhold til leverandører i utviklingsland og fremvoksende økonomier.