Etisk og sosial ansvarlig produksjon

JYSKs produkter lages mange forskjellige steder i verden, og vi stiller høye krav til våre leverandører. Som en del av arbeidet for å sikre etisk og sosialt ansvarlig produksjon ble vi medlem av Amphoria Business Social Compliance Initiative (amforia BSCI) i 2006.

Som medlem av den internasjonale foreningen amfora BSCI har JYSK sluttet seg til en felles etiske retningslinjer - det vil si et felles regelverk med en rekke spesifikke krav til forholdene på fabrikkene hvor varene våre produseres.

Amphora BSCI Code of Conduct inneholder 11 prinsipper for etisk og sosialt ansvarlig forretningsførsel. Blant annet er barnearbeid, tvangsarbeid, korrupsjon og diskriminering forbudt, mens det stilles krav om sikre arbeidsforhold, rimelig arbeidstid, og at ansatte har rett til å organisere seg i fagforeninger. I tillegg stilles krav til miljøvern.

Alle produsenter som lager varer for JYSK, må godta og overholde leverandørkodeksen vår, som inkluderer amphora BSCIs 11 prinsipper.

DIALOG OG FORPLIKTELSE

Kontinuerlige forbedringer er kjernen i amfora BSCI, og hos JYSK tror vi at dialog og involvering er veien videre når det gjelder å forbedre sosiale forhold.

En uavhengig tredjepart godkjent av amphora BSCI overvåker kontinuerlig produsentene, og her vurderes det hvor god fabrikken er til å overholde de 11 prinsippene. Hvis det er avvik, vil de involverte selskapene og amforene BSCI bli varslet slik at de kan finne en løsning sammen med fabrikken. Ved alvorlige avvik trer en såkalt nulltoleranseprotokoll i kraft, noe som betyr at en løsning må finnes umiddelbart.

Hvis det finnes avvik fra leverandørkodeksen vår på en fabrikk, foretrekker vi generelt å holde oss til produsenten for å sikre forbedringer. Dersom vi bare avbryter samarbeidet og snur ryggen til problemene, vil endringen aldri skje. Det er imidlertid helt essensielt for det fortsatte samarbeidet at vi opplever forbedringer på fabrikken. Dersom dette ikke skjer, må samarbeidet avsluttes.